• UWAGA-INFORMACJA-2021.JPG
REGULAMIN – RODZINNY BIEG SZPOT SWARZĘDZ 2020

I. Cel imprezy
1. Promocja aktywnego stylu życia
2. Promocja biegania jako najprostszej i najtańszej formy rekreacji

II. Organizator
Organizatorem imprezy „2. Bieg Rodzinny Szpot Swarzędz” jest: Szpot Sp. z o.o. 62-020 Swarzędz-Jasin, ul. Wrzesińska 191 i Ewa Szpot Sp. z o.o. 62-020 Swarzędz, ul. Wrzesińska 174, Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz oraz Stowarzyszenie RAZEM PONAD GRANICAMI, ul. Wrzesińska 191, 62-020 Swarzędz

Oficjalna strona biegu: www.biegi.szpot.pl
E-mail kontaktowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III. Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się w dniu 31 maja 2020 r. ulicami miasta Swarzędza.
2. Start o godzinie 10.00. Zbiórka zawodników na starcie: do godziny 9.45
4. Długość trasy: ok 1,2 km
5. Trasa obejmuje 1 pętlę
6. Start: ul. Cieszkowskiego, Swarzędz, Meta: obiekty Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Św. Marcin 1.
8. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 60 minut. Trasa Biegu będzie częściowo zamknięta dla ruchu kołowego do godziny 11.00 . Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 11.00 zobowiązani są do przerwania biegu i dojechania do mety pojazdem z napisem "Koniec Biegu".
10. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu nie będą klasyfikowani.

IV. Uczestnictwo
1.Organizator 2. Biegu Rodzinnego Szpot Swarzędz zaprasza wszystkie rodziny do wspólnego biegania.
2.Uczestnikiem biegu na warunkach określonych w regulaminie może zostać każda osoba fizyczna bez względu na wiek i płeć, która dokona zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza online dostępnego na stronie internetowej Biegu www.biegi.szpot.pl lub zostanie zgłoszona przez opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich).
3.Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dn. 30.05.2020 r.
4.Odbieranie numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu tożsamości z datą urodzenia oraz zdjęciem.
5. Szatnie znajdują się w pobliżu mety biegu (Obiekty sportowe przy jeziorze Swarzędzkim). Zawodnicy oddają rzeczy do godziny 9.30. Wydawanie rzeczy po biegu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego.
6. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę.
7. Uczestników Biegu obowiązują przepisy PZLA, PSB oraz niniejszy Regulamin.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, który został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, który naruszył warunki niniejszego Regulaminu
9.W Biegu mogą startować osoby niepełnosprawne, obowiązuje je również limit czasowy 60 minut. Organizator dopuszcza udział osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Organizator nie będzie prowadził osobnej kwalifikacji dla uczestników niepełnosprawnych.
10.Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Ze względu na charakter Biegu zabrania się startu z kijami (trekingowymi i Nordic Walking). Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, który naruszył warunki udziału w biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
12. Za rodzinę będzie uznawać się wszystkich uczestników, którzy mają w formularzu wpisaną tą samą nazwę rodziny i potwierdza to w biurze zawodów.

V. Zgłoszenia
1. Biuro Zawodów w obiektach sportowych przy jeziorze Swarzędzkim i jest czynne w sobotę 30 maja 2020 r. w godzinach od 13.00 do 20.00
2. Opłata startowa wynosi:
- dla zgłoszeń do 1 maja 2020 - 15 zł/osoby
- dla zgłoszeń po 1 maja 2020 - 20 zł/osoby
3. Na liście startowej pojawią się tylko nazwiska osób, które dokonają opłaty startowej.
4. Organizator ustala limit biegaczy na 1 000 osób.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników.
6. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej biegu. Nie będzie możliwości zapisania się na Bieg w Biurze Zawodów.
7. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i udokumentowania opłaty startowej na konto organizatora.
8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Jeśli z przyczyn losowych zawodnik nie może wystartować 31 maja 2020 r. istnieje możliwość:
- przeniesienia opłaty na inną osobę
Przeniesienie opłaty startowej na inną osobę możliwe jest za dodatkową opłatą w wysokości 10 zł. Czynności opisanych w rozdziale VI. Zgłoszenia punkt 8 należy dokonać do 20 maja 2020 roku włącznie poprzez panel administracyjny.
9. Opłata startowa winna znaleźć się na koncie wskazanym w panelu zgłoszeniowym najpóźniej do 3 dni od dokonania rejestracji.
10. W dniach 30-31.05.2020 r. nie będzie możliwości zapisów do udziału w biegu .
11. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego (przelewu bankowego) – wpisowego z winy poczty (banku).
12. Weryfikacja zawodników, oraz wydawanie numerów startowych będzie odbywać się w Biurze Zawodów, w obiekcie sportowym przy jeziorze Swarzędzkim, w godzinach:
- 30.05.2020 r. w godz. 13.00 – 20.00 (sobota)
13. Elektroniczne zapisy zamykamy po osiągnięciu limitu biegaczy lub 20 maja 2020 roku, w zależności co nastąpi pierwsze.

VI. Finansowanie
1. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.
2. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje pakiet:
- numer startowy + agrafki
- medal
- napój na mecie
- przekąska
- darmowy dostęp do atrakcji (gry i zabawy dla dzieci, zjeżdżalnie, dmuchane zamki etc.)
3. Wystawianie faktur za udział w Biegu możliwe będzie do 31 sierpnia 2020 roku.

VII. Postanowienia końcowe
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu.
2. Protesty można składać wyłącznie pisemnie, po wpłaceniu kaucji 100 PLN, do Organizatora w ciągu 30 minut po zakończenia biegu. Inne formy nie będą rozpatrywane. W przypadku nie uwzględnienia protestu kaucja nie podlega zwrotowi. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu i decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w dniu przeprowadzenia Biegu
3. Nagrody specjalne przyznawane za wskazane przez Organizatora konkretne zajęte miejsca – przyznawane są na podstawie nieoficjalnej listy wyników aktualnej na godzinę 11:00 dostarczonej przez Plus Timing i będą w tym przypadku nieodwołalne.
4. Organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków.
5. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny strój sportowy.
6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na wysokości klatki piersiowej
7. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz złożenie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w imprezie, jak również zgody na przetwarzanie danych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku. Podpisanie ww. oświadczeń będzie wymagane do odbioru numeru startowego
8.Numer startowy może odebrać tylko zgłoszony i opłacony zawodnik lub prawny opiekun, który dokonał zgłoszenia zawodnika, bądź też osoba przez niego upoważniona pod warunkiem, że przy odbiorze będzie posiadała wypełnioną i czytelnie podpisane przez zawodnika/opiekuna upoważnienie oraz ksero dowodu osobistego. Wzór upoważnienia oraz oświadczenia do pobrania na stronie biegu.
9.Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym przypisanym innemu biegaczowi. Zawodnik startujący z numerem startowym, do którego przypisane są dane innej osoby zostanie zdyskwalifikowany.
10.W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zawodów z przyczyn nie zależnych od organizatora (np. klęka żywiołowa, wprowadzenia żałoby narodowej, stanu wyjątkowego itp.) koszty opłaty startowej nie będą zwracane.
11.Wszyscy uczestnicy biegu bezwzględnie muszą stosować się do poleceń służb zabezpieczających: policji, straży miejskiej, pożarnej i organizatora oraz poruszać się w czasie biegu zgodnie z ich zaleceniami
12.Zawodnik potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych ( w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wyrażającego się uczestnictwem w marszu/biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu na własną odpowiedzialność

Klauzula informacyjna
1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są organizatorzy Szpot Sp. z o.o. 62-020 Swarzędz-Jasin, ul. Wrzesińska 191 oraz Ewa Szpot Sp. z o.o. 62-020 Swarzędz, ul. Wrzesińska 174 (Szpot);
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia imprezy oraz w celach marketingowych zgodnie z udzielonymi zgodami w zgłoszeniu;
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w momencie zatwierdzania zgłoszenia;
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
3. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być sponsorzy, partnerzy oraz podmioty współpracujące z wymienionymi w punkcie 1 Spółkami na podstawie umów powierzenia.
4. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów oznaczonych przy wypełnianiu zgłoszenia.
5. Administratorzy danych osobowych powołali administratora bezpieczeństwa informacji, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adresy siedzib Spółek w punkcie 1.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.