• 2016_Fot01.jpg
  • 2016_Fot06.jpg
  • 2017_Fot01.jpg
  • 2017_Fot04.jpg
  • 2018_Fot01.jpg
  • 2018_Fot02.jpg
  • 2018_Fot03.jpg
  • 2018_Fot04.jpg
1. NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ
Loteria promocyjna, zwana dalej „loterią”, prowadzona będzie pod nazwą KONKURS.

2. NAZWA PODMIOTU ORGANIZUJĄCEGO LOTERIĘ
Organizatorem loterii KONKURS jest Szpot Sp. z o.o. ul. Wrzesińska 191, 62 -020 Swarzędz- Jasin , NIP: 777 10 09 385, REGON 630278147 (dalej: „Organizator”).

3. NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO ZEZWOLENIE
Niniejsza loteria organizowana jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu.

4. PODSTAWA PRAWNA
Loteria prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zmianami).

5. CZAS TRWANIA LOTERII
Czas trwania loterii promocyjnej obejmuje okres od dnia 08 maja 2016 r. do dnia 31 maja 2016 r.

6. ZASIĘG LOTERII
Loteria organizowana będzie na obszarze województwa wielkopolskiego, miasto i gmina Swarzędz. Losowanie nagród odbędzie się po zakończeniu 5. Biegu 10 km Szpot Swarzędz , na mecie biegu, Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji (DALEJ: SCSiR), ul. Kosynierów 1 w Swarzędzu w dniu 08 maja 2016 roku.

7. UCZESTNICY LOTERII
W loterii mogą brać udział tylko osoby fizyczne powyżej 18 roku życia (również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego) z wyjątkiem pracowników jak również członków rodzin pracowników Głównego Organizatora 5.biegu 10 km Szpot Swarzędz.

8. DOWODY UDZIAŁU W LOTERII
Dowodem udziału w loterii promocyjnej jest kupon konkursowy zamieszczony w kopercie z numerem startowym uczestnika 5.biegu 10 km Szpot Swarzędz, który to numer uzyskuje się po zgłoszeniu swojego udziału w biegu, w sposób, o którym

mowa w regulaminie biegu.
Kopertę z numerem startowym biegacza uczestnik 5.biegu 10 km Szpot Swarzędz może odebrać w Biurze biegu w Swarzędzu w hali sportowej ul. Święty Marcin 1, w dniach: 7 maja 2016 roku w godzinach 12.00 – 21.00 i 8 maja 2016 roku
w godzinach 6.30 – 9.30.

9. ORGANIZACJA LOTERII
W loterii promocyjnej mogą brać udział osoby, które spełnią łącznie następujące

warunki:

a) zgłoszą swój udział w 5.biegu 10 km Szpot Swarzędz;
b) odpowiedzą poprawnie na pytanie zawarte na kuponie konkursowym znajdującym
się w kopercie z numerem startowym biegacza, który to kupon stanowi dowód
udziału w loterii promocyjnej;
c) wrzucą przed rozpoczęciem biegu poprawnie wypełniony kupon konkursowy do oznakowanej i odpowiednio zabezpieczonej przez Organizatora urny, która w okresie od dnia 7 maja 2016 roku do momentu rozpoczęcia biegu będzie znajdowała się przy wyjściu z hali sportowej, stoisko Kia (Hala sportowa, ul. Święty Marcin 1, 62-020 Swarzędz);
d) ukończą 5.bieg 10 km Szpot Swarzędz w regulaminowym czasie do 90 minut .

Prawidłowe wypełnienie kuponu z numerem odpowiadającym numerowi startowemu uczestnika polega na wpisaniu poprawnej odpowiedzi na pytanie.

10. NAGRODY W LOTERII
Nagrodą główną w loterii jest samochód osobowy marki Opel Karl ufundowany przez Szpot Sp. z o.o. Wartość tej nagrody wynosi netto 30586,36 + VAT 23%, to jest łącznie  37 621,22 brutto słownie: trzydzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złote dwadzieścia dwa grosze brutto). Ponadto rozlosowane będą nagrody:
skuter marki Romet-727 Premium o wartości 1 828,00 zł (netto) + VAT, to jest łącznie 2 249,00 zł brutto, (słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć złotych) 5 sztuk rowerów marki Romet – Sonata o wartości 654,00 zł netto + VAT, to jest łącznie 749,00 zł brutto, (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć złotych ) każdy, czyli łącznie 3 270 zł netto plus VAT, czyli 3 745 złotych brutto ( słownie : trzy tysiące siedemset czterdzieści pięć złotych brutto ).

11. LOSOWANIE NAGRÓD
a) Losowanie nagród, o których mowa w pkt 10 regulaminu odbędzie
się w dniu 8 maja 2016 r. około godziny 15:00 po zakończeniu 5. biegu 10 km Szpot Swarzędz w obecności publiczności i zawodników na mecie biegu, na terenie SCSiR, ul. Kosynierów 1 w Swarzędzu. Nagrody zostaną wylosowane w następującej kolejności : 1 - samochód osobowy marki Opel karl ,2 - skuter marki Romet-727 Premium, 3 - rowery marki Romet Sonata.
b) Losowanie odbędzie się spośród wszystkich kuponów wrzuconych do urny, o której mowa w pkt 9 c) regulaminu. W losowaniu kolejnej nagrody nie bierze udziału kupon wcześniej wylosowany.
c) Losowanie zostanie przeprowadzone w obecności Wewnętrznej Komisji Nadzoru (dalej: Komisja) powołanej przez Organizatora, w składzie z osobą legitymującą się  stosownym świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów. W celu przeprowadzenia losowania urna z kuponami będzie przeniesiona na miejsce losowania i otwarta pod nadzorem Komisji.
d) Po wylosowaniu kuponu konkursowego Komisja dokona jego weryfikacji pod kątem autentyczności, jak również sprawdzi, czy odpowiedź na pytanie zamieszczona na ww. kuponie jest prawidłowa oraz czy właściciel kuponu ukończył 5.bieg 10 km Szpot Swarzędz.
W przypadku niespełnienia ww. warunków, Komisja podejmie kolejne próby wylosowania kuponu, aż do skutku.
Obecność w trakcie losowania nie jest obowiązkowa.
e) Imię i nazwisko Zwycięzców poszczególnych nagród oraz ich numery startowe zostaną ogłoszone przez Organizatora niezwłocznie po wylosowaniu prawidłowych kuponów. Następnego dnia roboczego po losowaniu Organizator powiadomi Zwycięzców loterii o wylosowaniu nagród telefonicznie na numery telefonu wskazane przez Zwycięzców, tj. numery, które te osoby podały w trakcie zgłoszenia do 5. Biegu 10km Szpot Swarzędz. Organizator wykona trzy próby połączenia z każdym ze Zwycięzców w godzinach od 12:00 do 15:00. W trakcie rozmowy Organizator poinformuje Zwycięzcę o warunkach odbioru danej nagrody jak i również zada pytanie czy zwycięzca zgadza się przyjąć nagrodę i poinformuje o obowiązku podatkowym.
f) W chwili kiedy Organizatorowi nie uda się skontaktować ze Zwycięzcą lub gdy w trakcie rozmowy telefonicznej Zwycięzca odmówi przyjęcia danej nagrody, losowanie zostanie przeprowadzone ponownie, lecz tym razem w siedzibie Organizatora przy ul. Wrzesińskiej 191 w Swarzędzu-Jasinie, w obecności Komisji, następnego dnia roboczego o godz. 11:00.
g) Po ponownym wylosowaniu kuponu będzie on sprawdzony pod kątem autentyczności, jak również tego czy odpowiedź na pytanie zamieszczone na kuponie jest prawidłowa oraz czy właściciel kuponu ukończył 5. Bieg 10km Szpot Swarzędz. Następnie Organizator podejmie próbę skontaktowania się jeszcze w tym samym dniu telefonicznie z wylosowaną osobą na numer telefonu, który ta osoba podała w trakcie zgłoszenia do 5. Biegu 10km Szpot Swarzędz. Organizator wykonana trzy próby połączenia ze Zwycięzcą w godzinach od 12:00 do 15:00. W trakcie rozmowy Organizator poinformuje Zwycięzcę o warunkach odbioru danej nagrody i obowiązku podatkowym, jak również zada pytanie czy Zwycięzca zgadza się przyjąć nagrodę. W chwili, kiedy i tym razem dana nagroda nie zostanie przyznana ( tj. Organizatorowi nie uda się skontaktować ze Zwycięzcą lub Zwycięzca odmówi przyjęcia nagrody) Organizator podejmie jeszcze maksymalnie dwie próby w celu przyznania nagrody wg. zasad opisanych powyżej. Każda z tych prób nastąpi kolejnego dnia roboczego po dniu, w którym Organizator nie zdoła skontaktować się ze Zwycięzcą lub gdy Zwycięzca w rozmowie telefonicznej odmówi przyjęcia nagrody. W przypadku nie przyznania danej nagrody zwycięzcy po wyczerpaniu wszystkich prób przez organizatora , nagroda zostaje własnością organizatora .
h) Nazwisko i imię Zwycięzców oraz ich numery startowe zostaną zamieszczone na stronie internetowej http://biegi.szpot.pl następnego dnia roboczego po potwierdzeniu przez każdego Zwycięzcę przyjęcia nagrody.
i) Zwycięzcy losowań zobowiązani są do użytkowania nagród, o których mowa w pkt 10 przez okres 12 miesięcy od daty wydania ich z naklejkami informującymi, iż są to nagrody w 5.bieg 10 km Szpot Swarzędz.

13. MIEJSCE I SPOSOBY WYDANIA NAGRÓD

Nagrody zostaną wydane Zwycięzcy w terminie uzgodnionym z Organizatorem w siedzibie firmy Szpot Sp. z o.o. ul. Wrzesińska 191 w Swarzędzu – Jasinie jednak nie później niż do 31 maja 2016 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
W przypadku nieodebrania nagród przez laureatów w uzgodnionym terminie pozostają one własnością Organizatora.

14. SPOSÓB ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI NAD LOTERIĄ
Nad prawidłowością urządzania loterii nadzór sprawuje Wewnętrzna Komisja Nadzoru, powołana przez Organizatora, działająca na podstawie wydanego przez niego regulaminu, w skład której wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów.

Komisja sporządza z losowania protokół, z którym na żądanie uczestnika będzie można zapoznać się w siedzibie Organizatora w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00 do końca trwania loterii.

15. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
a) Uczestnicy loterii promocyjnej mają prawo do składania reklamacji w trakcie rwania loterii, najpóźniej do dnia 20 maja 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego). Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje złożone w formie pisemnej, wysłane listem poleconym na adres Organizatora, tj. ul. Wrzesińska 191, 62-020 Swarzędz - Jasin, z dopiskiem BIEG - REKLAMACJA.
b) Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację takie jak: imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
c) Rozpatrzenie reklamacji przez Komisję oraz wysłanie zawiadomienia o jej wyniku listem poleconym na adres wskazany w reklamacji przez Uczestnika, nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji, jednak nie później niż do dnia 31 maja 2016 r.
d) Decyzja Komisji rozpatrującej reklamacje jest ostateczna.
e) Po wyczerpaniu procesu reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.

16. TERMINY PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ
Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na czas od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenie odpowiedzi na reklamację.

17. POSTAOWIENIA KOŃCOWE
a) Moc wiążącą mają tylko i wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu.
b) Regulamin loterii dostępny jest przez czas trwania loterii w siedzibie Organizatora przy ul. Wrzesińskiej 191 w Swarzędzu - Jasinie w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz na stronie internetowej http://biegi.szpot.pl Dodatkowo regulamin będzie dostępny w biurze Organizatora w dniach 7 i 8 maja 2016 r na terenie SCSiR, ul. Kosynierów 1 w Swarzędzu.
c) Nagroda w loterii nie podlega wymianie na inną lub na ekwiwalent pieniężny.
d) Dane Uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby loterii, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101 poz. 926 ze zmianami).


Organizatorzy biegu Półmaraton Szpot Swarzędz 2018

Organizatorzy:

 

      Współorganizator: 

Szpot Stowarzyszenie Razem Ponad Granicami swarzedz

     Patronat honorowy biegu

Wojewoda Wielkopolski
Zbigniew Hoffmann
Starosta Poznański
Jan Grabkowski 
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Marek Woźniak
Powiat Poznań


Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz  
Marian Szkudlarek 
 
 

Partnerzy Znalezione obrazy dla zapytania itaka logo 


   


Znalezione obrazy dla zapytania hyundai logotyp
 
   


         

 
 
Patronat medialny