• FB_1200x628_Dziekujemy_v3.jpg

  

REGULAMIN – EDYCJA 2022 – 9. BIEG 10 km SZPOT SWARZĘDZ - 28.08.2022

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, która powoduje wyjątkowe okoliczności wymagające wprowadzenia szczególnych środków i rozwiązań, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany poszczególnych zapisów niniejszego Regulaminu w zależności od aktualnie obowiązujących przepisów prawa i wytycznych wskazanych na stronach www.gov.pl. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Organizator poinformuje na stronie internetowej: biegi.szpot.pl

I. Cel imprezy

 1. Promocja aktywnego stylu życia
 2. Promocja biegania jako najprostszej i najtańszej formy rekreacji
II. Organizator

Organizatorem imprezy „9. Bieg 10 km Szpot Swarzędz” jest: Szpot Sp. z o.o. 62-020 Swarzędz-Jasin, ul. Wrzesińska 191; Ewa Szpot Sp. z o.o. 62-020 Swarzędz, ul. Wrzesińska 174; Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz oraz Stowarzyszenie RAZEM PONAD GRANICAMI, ul. Wrzesińska 191, 62-020 Swarzędz

Oficjalna strona biegu: www.biegi.szpot.pl
E-mail kontaktowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III. Termin i miejsce

 1. Bieg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2022 r. ulicami miasta Swarzędza i Jasina
 2. Start o godzinie 11.00 Rynek w Swarzędzu. Zbiórka zawodników na starcie: do godziny 10.45
 3. Zawodnicy na starcie ustawiają się według kolejności:
  - zawodnicy posiadający numery startowe od 1 do 100 (STREFA ELITY)
  - za nimi pozostali zawodnicy według wydzielonych stref
 4. Długość trasy: 10 km – trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
 5. Trasa obejmuje 1 pętlę, oznaczenie trasy: co 1 km.
 6. Meta: obiekty Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Św. Marcin 1.
 7. Pomiar czasu w systemie chipowym (chipy w numerze startowym)
 8. Punkt odżywczy (napoje) będzie się znajdował na około 5. kilometrze.
 9. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 90 minut. Trasa Biegu będzie częściowo zamknięta dla ruchu kołowego do godziny 12.30 . Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 12.30 zobowiązani są do przerwania biegu i dojechania do mety pojazdem z napisem "Koniec Biegu".
 10. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu nie będą klasyfikowani.
IV. Uczestnictwo

 1. W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 28sierpnia 2022 roku ukończą 16 lat. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dn. 27-28.08.2022 r.
 2. Uczestników Biegu obowiązują przepisy PZLA, PSB oraz niniejszy Regulamin.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, który został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, który naruszył warunki niniejszego Regulaminu
 4. W Biegu mogą startować osoby niepełnosprawne, obowiązuje je również limit czasowy 90 minut.Organizator nie dopuszcza udziału osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Organizator nie będzie prowadził osobnej kwalifikacji dla uczestników niepełnosprawnych.
 5. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach,wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Ze względu na charakter Biegu zabrania się startu z kijami (trekingowymi i NordicWalking). Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, który naruszył warunki udziału w biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fairplay.
 7. Organizator zastrzega, że z pełną mocą będzie egzekwował przepisy prawna i wytyczne wskazane na stronach gov.pl obowiązujące w dniu Biegu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do Covid-19.
 8. Poprzez wzięcie udziału w Biegu, osoba dokonująca czynności zgłoszenia staje się uczestnikiem Biegu (dalej: “Uczestnik”) oraz akceptuje Regulamin imprezy.
V. Szatnie i depozyty

 1. Szatnie i depozyty znajdują się w pobliżu mety biegu (Obiekty sportowe przy jeziorze Swarzędzkim). Zawodnicy oddają rzeczy w dniu zawodów do godziny 10.30. Wydawanie rzeczy po biegu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego.
 2. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę.
 3. Zakazuje się pozostawiania w depozycie rzeczy cennych np. zegarki, portfele z zawartością, sprzęt elektroniczny itp. Depozyt nie będzie przyjmował rowerów oraz innych wielkogabarytowych przedmiotów.
 4. Za rzeczy nieoddane do depozytu Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Wydawanie rzeczy z depozytu odbywać się będzie 28.08.2022r. za okazaniem numeru startowego do godz. 14.00.
VI. Klasyfikacje

 1. Klasyfikacja

  a) generalna – kobiet, mężczyzn
  b) wiekowa kobiet i mężczyzn: 16-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 i więcej lat; kategorie wiekowe ustalane są na podstawie roku urodzenia
  c) Kategoria: Najlepszy Mieszkaniec Swarzędza, Najlepsza Mieszkanka Swarzędza.
  d) Mistrzostwa Polski Policji
  e) Mistrzostwa Polski Straży Miejskiej

 2. Komunikat końcowy zostanie umieszczony na oficjalnej stronie biegu (do pobrania)
 3. Zawodnicy liczeni są według czasu netto poza pierwszą 50-tką zawodników na mecie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych klasyfikacji, o których poinformuje przed imprezą na stronie internetowej.
VII. Zgłoszenia

 1. Biuro Zawodów w obiektach sportowych w Swarzędzu przy ul. Kosynierów 1 i jest czynne:

  - w sobotę 27sierpnia 2022 r. w godzinach od 13.00 do 20.00,
  - w niedzielę 28sierpnia 2022, w dniu zawodów od godziny 6.30 do 9.30.

 2. Opłata startowa wynosi:

  - dla zgłoszeń od numeru 1 do numeru 1000 - 49 zł
  - dla zgłoszeń od numeru 1001 do numeru 1500 - 59 zł

 3. Na liście startowej pojawią się tylko nazwiska osób, które dokonają opłaty startowej.
 4. Organizator ustala limit biegaczy na 1.500 osób.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników.
 6. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej biegu. Nie będzie możliwości zapisania się na Bieg w Biurze Zawodów.
 7. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia iudokumentowania opłaty startowej na konto organizatora.
 8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Jeśli z przyczyn losowych zawodnik nie może wystartować 28sierpnia 2022 r. istnieje możliwość:

  - przeniesienia opłaty na inną osobę
  - zaliczenia wniesionej opłaty a konto startu w 10. edycji biegu w 2023 r.

  Przeniesienie opłaty startowej na inną osobę lub zaliczenie wniesionej opłaty na poczet startu w kolejnej edycji możliwe jest za dodatkową opłatą w wysokości 10 zł. Zgłoszenia należy dokonać do 14sierpnia 2022 roku wyłącznie poprzez panel administracyjny.

 9. Opłata startowa winna znaleźć się na koncie wskazanym w panelu zgłoszeniowym najpóźniej do 3 dni od dokonania rejestracji.
 10. Uczestnik dostarczając wypełniony formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na:

  - przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym,
  - przekazywanie mu za pomocą poczty elektronicznej lub SMS informacji dotyczących organizowanego biegu, w tym dotyczących pomiaru czasu.
  - na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo w celu wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych, serwisach społecznościowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.

 11. W dniach 27-28.08.2022 r. nie będzie możliwości zapisów do udziału w biegu.
 12. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego (przelewu bankowego) – wpisowego z winy poczty (banku).
 13. Elektroniczne zapisy zamykamy po osiągnięciu limitu biegaczy lub18.08.2022 r., w zależności co nastąpi pierwsze.
 14. Opłaty wniesione za udział w Biegu, który planowany był w roku 2020, a nie odbył się z uwagi na pandemię Covid-19, zostają zaliczone jako wpisowe na 9.Bieg 10 km Szpot Swarzędz w roku 2022.
VIII. Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych

 1. Weryfikacja zawodników, oraz wydawanie pakietów startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów, w obiekcie sportowym przy jeziorze Swarzędzkim, w godzinach:

  - 27.08.2022 r. w godz. 13.00 – 20.00 (sobota)
  - 28.08.2022 r. w godz. 6.30 – 9.30 (niedziela)

 2. Nie pobiera się kaucji za chipy.
 3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz złożenie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w imprezie. Podpisanie ww. oświadczenia będzie wymagane do odbioru pakietu startowego.
 4. Pakiet startowy może odebrać tylko zgłoszony i opłacony zawodnik za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem, bądź też osoba przez niego upoważniona pod warunkiem, że przy odbiorze będzie posiadała wypełnione i czytelnie podpisane przez zawodnika upoważnienie oraz ksero/skan dokumentu tożsamości ze zdjęciem – do wglądu. Wzór upoważnienia oraz oświadczenia do pobrania na stronie biegu.
IX. Nagrody

 1. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn (miejsca I-VI) – nagrody pieniężne oraz puchary.
 2. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymują za zajęcie miejsca I – III nagrody pieniężne.
 3. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i generalnej mężczyzn (miejsca I-VI) przysługują zawodnikom w/g kolejności wbiegnięcia na linię mety.
 4. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w czasie 1,5 godziny otrzymają medal.
 5. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Nagrody pieniężne zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą wypłacone w dniu zawodów.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej wśród zwycięzców i losowo wybranych zawodników.
 8. W kategorii generalnej mężczyzn miejsca I-VI (zawodnicy nagrodzeni w kategorii generalnej nie są nagradzani w kategoriach wiekowych) – nagrody pieniężne oraz puchary.
 9. W kategorii generalnej kobiet miejsca I-VI (zawodniczki nagrodzone w kategorii generalnej nie są nagradzane w kategoriach wiekowych) – nagrody pieniężne oraz puchary.
 10. Kategorie wiekowe mężczyzn i kobiet miejsca I-III – nagrody pieniężne oraz statuetki.
 11. Kategoria dodatkowa: najlepszy mieszkaniec Swarzędza, najlepsza mieszkanka Swarzędza – puchary.
X. Noclegi

Organizator nie zapewnia noclegu.

XI. Finansowanie

 1. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.
 2. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje pakiet:

  - numer startowy z chipem + agrafki
  - medal
  - napoje na trasie
  - napój na mecie
  - posiłek po biegu

 3. Wystawianie faktur za udział w Biegu możliwe będzie do 15 września 2022 roku.
XII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu.
 2. Protesty można składać wyłącznie pisemnie, po wpłaceniu kaucji 100 PLN, do Organizatora w ciągu 30 minut po zakończenia biegu. Inne formy nie będą rozpatrywane. W przypadku nie uwzględnienia protestu kaucja nie podlega zwrotowi. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu i decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w dniu przeprowadzenia Biegu
 3. Nagrody specjalne przyznawane za wskazane przez Organizatora konkretne zajęte miejsca – przyznawane są na podstawie listy wyników aktualnej na godzinę 12:30 i będą w tym przypadku nieodwołalne.
 4. Organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków.
 5. Uczestników biegu obowiązuje strój sportowy zgodnie z przepisami PZLA.
 6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe wraz z chipem przymocowane do koszulek sportowych na wysokości klatki piersiowej.
 7. Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym przypisanym innemubiegaczowi. Zawodnik startujący z numerem startowym, do którego przypisane są dane innej osoby zostanie zdyskwalifikowany.
 8. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zawodów z przyczyn niezależnych od organizatora (np. klęska żywiołowa, wprowadzenia żałoby narodowej, stanu wyjątkowego itp.) koszty opłaty startowej nie będą zwracane.
 9. Wszyscy uczestnicy biegu bezwzględnie muszą stosować się do poleceń służb zabezpieczających: policji, straży miejskiej, pożarnej i organizatora oraz poruszać się w czasie biegu zgodnie z ich zaleceniami.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany poszczególnych zapisów niniejszego Regulaminu. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Organizator poinformuje na stronie internetowej: biegi.szpot.pl
 11. Umieszczanie materiałów reklamowych na starcie, trasie oraz mecie biegu odbywa się za wyłączną zgodą Organizatora. Reklama innych podmiotów niż oficjalnych Sponsorów i Partnerów jest zabroniona.
 12. Zawodnik potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych ( (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wyrażającego się uczestnictwem w marszu/biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu na własną odpowiedzialność.
 13. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do biegu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Zawodnika.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator imprezy:

  - Szpot Sp. z o.o. 62-020 Swarzędz-Jasin, ul. Wrzesińska 191
  - Ewa Szpot Sp. z o.o. 62-020 Swarzędz-Jasin, ul. Wrzesińska 174

  Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adresy jak wyżej.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez wymienionych Administratorów w celu organizacji i przeprowadzenia imprezy zgodnie z zaakceptowanym regulaminem oraz w celach marketingowych zgodnie z udzielonymi zgodami w zgłoszeniu;
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda wyrażona poprzez dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na zasadach opisanych w Regulaminie. W przypadku zwycięzców dane będą przetwarzane również w celach wynikających z przepisów podatkowych.
 4. Przekazanie danych osobowych odbywa się dobrowolnie, przy czym jest ono warunkiem koniecznym udziału w imprezie.
 5. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy i współpracownicy, sponsorzy, partnerzy oraz podwykonawcy w zakresie niezbędnym dla realizacji wymienionych celów przetwarzania, współpracujące z administratorami na podstawie umów powierzenia danych.
 6. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 2 oznaczonych przy wypełnianiu zgłoszenia bądź też do momentu wycofania zgody. W przypadku osób nagrodzonych dane będą przechowywane zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego.
 7. Administrator danych osobowych powołał wspólnego administratora bezpieczeństwa informacji, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres siedziby Administratora.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jak również cofnięcia zgody na takie przetwarzanie. W kwestii realizacji wymienionych praw, w tym wycofania zgody prosimy o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.