• 1.png
 • 1a.jpg
 • 2.png
 • 2a.jpg
 • 3.png
 • 3a.jpg
 • 4.png
 • 4a.jpg
 • 5.png
 • 5a.jpg

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 2019 POD   NAZWĄ KONKURS ORGANIZOWANEJ W RAMACH 8 BIEGU 10 KM SZPOT SWARZĘDZ

 1. NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ
  Loteria promocyjna, zwana dalej „loterią”, prowadzona będzie pod nazwą
  „KONKURS”.

  2. NAZWA PODMIOTU ORGANIZUJĄCEGO LOTERIĘ
  Organizatorem loterii KONKURS jest Szpot Sp. z o.o. ul. Wrzesińska 191, 62 -020 Swarzędz- Jasin , NIP: 777 10 09 385, REGON 630278147 (dalej: „Organizator”).

  3. NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO ZEZWOLENIE
  Niniejsza loteria organizowana jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

  4. PODSTAWA PRAWNA
  Loteria prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( Tekst jednolity : Dz. U. z 2018 r. poz.165 ze zmianami )

  5. CZAS TRWANIA LOTERII
  Czas trwania loterii promocyjnej obejmuje okres od dnia 1 czerwca 2019 r. do dnia 30 lipca 2019 r.

  6. ZASIĘG LOTERII
  Loteria organizowana jest na obszarze miasta i gminy Swarzędz.
  Losowanie nagrody odbędzie się po zakończeniu 8.biegu 10 km Szpot Swarzędz , na mecie biegu, w Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji (DALEJ: SCSiR), ul. Kosynierów 1 w Swarzędzu w dniu 2 czerwca 2019 roku.

  7. UCZESTNICY LOTERII
  W loterii mogą brać udział tylko osoby fizyczne powyżej 18 roku życia (również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego) z wyjątkiem pracowników jak również członków rodzin pracowników przez co rozumie się rodziców, opiekunów prawnych, dzieci, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem i powinowatych jak wyżej Organizatora 8.biegu 10 km Szpot Swarzędz.

  8. DOWODY UDZIAŁU W LOTERII
  Dowodem udziału w loterii promocyjnej jest kupon konkursowy umieszczony w kopercie z numerem startowym uczestnika 8.biegu 10 km Szpot Swarzędz, który to numer uzyskuje się po zgłoszeniu swojego udziału w biegu, w sposób, o którym mowa w Regulaminie biegu.
  Kopertę z numerem startowym biegacza uczestnik 8.biegu 10 km Szpot Swarzędz może odebrać w Biurze biegu w Swarzędzu w Amfiteatrze ul. Kosynierów 1, w dniach: 1 czerwca 2019 roku w godzinach 13.00 – 20.00 i 2 czerwca 2019 roku w godzinach 6.30 – 9.30.
  Wszyscy uczestnicy 8.biegu 10 km Szpot Swarzędz przy zapisach podają swój numer telefonu kontaktowego na który to numer po zakończeniu biegu otrzymują za pomocą sms-a uzyskany rezultat. Numer ten jest także numerem kontaktowym ze zwycięzcą Loterii Promocyjnej pod nazwą „ KONKURS” w przypadku, gdyby tej osoby nie było w chwili losowania nagrody głównej w swarzędzkim Amfiteatrze przy ul. Kosynierów 1.

  9. ORGANIZACJA LOTERII
  W loterii promocyjnej mogą brać udział osoby, które spełnią łącznie następujące warunki:
  a) zgłoszą swój udział w 8.biegu 10 km Szpot Swarzędz;
  b) odpowiedzą poprawnie na pytanie zawarte na kuponie konkursowym znajdującym się w kopercie z numerem startowym biegacza, który to kupon stanowi dowód udziału w loterii promocyjnej;
  c) wrzucą przed rozpoczęciem biegu poprawnie wypełniony kupon konkursowy do oznakowanej i odpowiednio zabezpieczonej przez Organizatora urny, która w okresie od dnia 1 czerwca 2019 roku do momentu rozpoczęcia biegu będzie znajdowała się przy wyjściu z Amfiteatru, stoisko Suzuki, ul. Kosynierów 1, 62-020 Swarzędz
  d) ukończą 8.bieg 10 km Szpot Swarzędz w regulaminowym czasie do 90 minut .
  Prawidłowe wypełnienie kuponu z numerem odpowiadającym numerowi startowemu uczestnika polega na wpisaniu poprawnej odpowiedzi na pytanie.
 2. NAGRODY W LOTERII
  Nagrodą główną w loterii jest samochód osobowy marki Suzuki Celerio o numerze nadwozia MMSLFE42S00188339 ufundowany przez Szpot Sp. z o.o. Wartość tej nagrody wynosi 25 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych brutto). 

  11. LOSOWANIE NAGRÓD
  a) Losowanie nagrody, o której mowa w pkt 10 Regulaminu odbędzie się w dniu 2 czerwca 2019 r. około godziny 15:00 po zakończeniu 8.biegu 10 km Szpot Swarzędz w obecności publiczności i zawodników, na terenie SCSiR w Amfiteatrze , ul. Kosynierów 1 w Swarzędzu. 
  b) Losowanie odbędzie się spośród wszystkich kuponów wrzuconych do urny, o której mowa w pkt 9 c) Regulaminu. 
  c) Losowanie zostanie przeprowadzone w obecności Wewnętrznej Komisji Nadzoru (dalej: Komisja) powołanej przez Organizatora, w składzie z osobą legitymującą się stosownym świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów. W celu przeprowadzenia losowania urna z kuponami będzie przeniesiona na miejsce losowania i otwarta pod nadzorem Komisji. 
  d) Po wylosowaniu kuponu konkursowego Komisja dokona jego weryfikacji pod kątem autentyczności, jak również sprawdzi, czy odpowiedź na pytanie zamieszczona na ww. kuponie jest prawidłowa oraz czy właściciel kuponu ukończył 8. bieg 10 km Szpot Swarzędz.
  W przypadku niespełnienia ww. warunków, Komisja podejmie kolejne próby wylosowania kuponu, aż do skutku. Obecność w trakcie losowania nie jest obowiązkowa.
  e) Imię i nazwisko Zwycięzcy oraz jego numer startowy zostaną ogłoszone przez Organizatora niezwłocznie po wylosowaniu prawidłowego kuponu na terenie SCSiR w Amfiteatrze , ul. Kosynierów 1 w Swarzędzu. 
  Następnego dnia roboczego Organizator poinformuje Zwycięzcę telefonicznie o warunkach odbioru danej nagrody jak również zada pytanie czy zwycięzca zgadza się przyjąć nagrodę i poinformuje o obowiązku podatkowym . Organizator podejmie trzy próby kontaktu telefonicznego ze zwycięzcą.
  f) W chwili kiedy Organizatorowi nie uda się skontaktować ze Zwycięzcą lub gdy w trakcie rozmowy telefonicznej Zwycięzca odmówi przyjęcia danej nagrody, losowanie zostanie przeprowadzone ponownie, lecz tym razem w siedzibie Organizatora przy ul. Wrzesińskiej 191 w Swarzędzu-Jasinie, w obecności Komisji, następnego dnia roboczego o godz. 11:00. W przypadku nie przyznania danej nagrody zwycięzcy po wyczerpaniu wszystkich prób powiadomienia przez Organizatora, nagroda zostaje własnością Organizatora.
  g) Nazwisko i imię Zwycięzcy oraz jego numer startowy zostaną zamieszczone na stronie internetowej http://biegi.szpot.pl następnego dnia roboczego po potwierdzeniu przez Zwycięzcę przyjęcia nagrody, na co laureat wyraża zgodę . Lista zwycięzcy będzie widniała do dnia 30 lipca 2019 r. 
  h) Zwycięzca losowania zobowiązany jest do użytkowania nagrody, o której mowa w pkt 10 przez okres 12 miesięcy od daty wydania jej wraz z naklejkami informującymi, iż jest to nagroda w 8.biegu 10 km Szpot Swarzędz.

  12. MIEJSCE I SPOSOBY WYDANIA NAGRÓD
  Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy w terminie uzgodnionym z Organizatorem w siedzibie firmy Szpot Sp. z o.o. ul. Wrzesińska 191 w Swarzędzu – Jasinie jednak nie później niż 30 lipca 2019 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
  W przypadku nieodebrania nagrody przez laureata w uzgodnionym terminie pozostaje ona własnością->Organizatora.

  13. SPOSÓB ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI NAD LOTERIĄ
  Nad prawidłowością urządzania loterii nadzór sprawuje Wewnętrzna Komisja Nadzoru, powołana przez Organizatora, działająca na podstawie wydanego przez niego regulaminu, w skład której wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów.
  Komisja sporządza protokół z losowania w następnym dniu roboczym, po losowaniu .Uczestnik może zapoznać się z protokołem w siedzibie Organizatora w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00 do końca trwania loterii.

  14. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
  a) Uczestnicy loterii promocyjnej mają prawo do składania reklamacji w trakcie trwania loterii, najpóźniej do dnia 10 czerwca 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego). Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje złożone w formie pisemnej, wysłane listem poleconym , na adres Organizatora, tj. ul. Wrzesińska 191, 62-020 Swarzędz - Jasin, i drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem LOTERIA - REKLAMACJA. Reklamacje dostarczone do siedziby Organizatora po dniu 20 czerwca 2019 r. nie będą rozpatrywane .Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02.01.2019 &1.
  b) Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację takie jak: imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry loteria promocyjna pod nazwą „KONKURS”, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania reklamacji .
  c) Rozpatrzenie reklamacji przez Komisję oraz wysłanie zawiadomienia o jej wyniku listem poleconym na adres wskazany w reklamacji przez Uczestnika, nastąpi w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji, jednak nie później niż do dnia 30 lipca 2019 r.
  d) Decyzja Komisji rozpatrującej reklamacje jest ostateczna.
  e) Po wyczerpaniu procesu reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.

  15. TERMINY PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ
  Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na czas od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

  16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  a) Moc wiążącą mają tylko i wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu.
  b) Regulamin loterii dostępny jest przez czas trwania loterii w siedzibie Organizatora przy ul. Wrzesińskiej 191 w Swarzędzu - Jasinie w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz na stronie internetowej http://biegi.szpot.pl
  Dodatkowo regulamin będzie dostępny w biurze Organizatora w dniach 1 i 2 czerwca 2019 r na terenie SCSiR, ul. Kosynierów 1 w Swarzędzu.
  c) Nagroda w loterii nie podlega wymianie na inną lub na ekwiwalent pieniężny.
  d) Dane Uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby loterii, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
  danych osobowych ( Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.poz.1000 ) .

 

Klauzula informacyjna
1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są organizatorzy Szpot Sp. z o.o. 62-020 Swarzędz-Jasin, ul. Wrzesińska 191 oraz Ewa Szpot Sp. z o.o. 62-020 Swarzędz, ul. Wrzesińska 174 (Szpot);
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia imprezy oraz w celach marketingowych zgodnie z udzielonymi zgodami w zgłoszeniu;
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w momencie zatwierdzania zgłoszenia;
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
3. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być sponsorzy, partnerzy oraz podmioty współpracujące z wymienionymi w punkcie 1 Spółkami na podstawie umów powierzenia.
4. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów oznaczonych przy wypełnianiu zgłoszenia.
5. Administratorzy danych osobowych powołali administratora bezpieczeństwa informacji, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adresy siedzib Spółek w punkcie 1.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.