• 2016_Fot01.jpg
 • 2016_Fot01i.jpg
 • 2016_Fot06.jpg
 • 2016_Fot06i.jpg
 • 2017_Fot01.jpg
 • 2017_Fot01i.jpg
 • 2017_Fot04.jpg
 • 2017_Fot04i.jpg
 • 2018_Fot01.jpg
 • 2018_Fot01i.jpg
 • 2018_Fot02.jpg
 • 2018_Fot02i.jpg
 • 2018_Fot03.jpg
 • 2018_Fot03i.jpg
 • 2018_Fot04.jpg
 • 2018_Fot04i.jpg

II Półmaraton Szpot Swarzędz
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 2017

1. NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ
Loteria promocyjna, zwana dalej „loterią”, prowadzona będzie pod nazwą
„KONKURS”.

2. NAZWA PODMIOTU ORGANIZUJĄCEGO LOTERIĘ
Organizatorem loterii KONKURS jest Szpot Sp. z o.o. ul. Wrzesińska 191, 62 -020 Swarzędz- Jasin , NIP: 777 10 09 385, REGON 630278147 (dalej: „Organizator”).

3. NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO ZEZWOLENIE
Niniejsza loteria organizowana jest na podstawie zezwolenia wydanego przez
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

4. PODSTAWA PRAWNA
Loteria prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( Tekst jednolity : Dz. U. z 2016 r. poz.471 ze zmianami )

5. CZAS TRWANIA LOTERII
Czas trwania loterii promocyjnej obejmuje okres od dnia 09 września 2017 r. do dnia 30 września  2017 r.

6. ZASIĘG LOTERII
Loteria organizowana jest na obszarze miasta i gminy Swarzędz.
Losowanie nagrody odbędzie się po zakończeniu II Półmaratonu Szpot Swarzędz , na mecie biegu, w Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji (DALEJ: SCSiR), ul. Kosynierów 1  w Swarzędzu w dniu 10 września 2017 roku.

7. UCZESTNICY LOTERII
W loterii mogą brać udział tylko osoby fizyczne powyżej 18 roku życia (również osoby
nie posiadające obywatelstwa polskiego) z wyjątkiem pracowników  jak również członków rodzin pracowników przez co rozumie się rodziców, opiekunów prawnych, dzieci, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem i powinowatych jak wyżej. Organizatora II Półmaratonu Szpot Swarzędz.

8. DOWODY UDZIAŁU W LOTERII
Dowodem udziału w loterii promocyjnej jest kupon konkursowy umieszczony
w kopercie z numerem startowym uczestnika II Półmaratonu Szpot Swarzędz, który to numer uzyskuje się po zgłoszeniu swojego udziału w biegu, w sposób, o którym
mowa w Regulaminie biegu.
Kopertę z numerem startowym biegacza uczestnik II Półmaraton Szpot Swarzędz może odebrać w Biurze biegu w Swarzędzu w Amfiteatrze ul. Kosynierów 1,
w dniach: 09 września 2017 roku w godzinach 12.00 – 20.00 i 10 września  2017 roku w godzinach 7.30 – 9.30.
Wszyscy uczestnicy II Półmratonu Szpot Swarzędz przy zapisach podają swój numer telefonu kontaktowego na który to numer po zakończeniu biegu otrzymują za pomocą sms-a uzyskany rezultat. Numer ten jest także numerem kontaktowym ze zwycięzcą Loterii Promocyjnej pod nazwą „ KONKURS”  w przypadku, gdyby tej osoby nie było w chwili losowania nagrody głównej w swarzędzkim Amfiteatrze przy ul. Kosynierów 1.

9. ORGANIZACJA LOTERII
W loterii promocyjnej mogą brać udział osoby, które spełnią łącznie następujące
warunki:
a) zgłoszą swój udział w II Półmaraton Szpot Swarzędz;
b) odpowiedzą poprawnie na pytanie zawarte na kuponie konkursowym znajdującym
się w kopercie z numerem startowym biegacza, który to kupon stanowi dowód
udziału w loterii promocyjnej;
c) wrzucą przed rozpoczęciem biegu  poprawnie wypełniony kupon konkursowy do oznakowanej i odpowiednio zabezpieczonej przez Organizatora urny, która w okresie od dnia 09 września 2017 roku do momentu rozpoczęcia biegu będzie znajdowała się przy wyjściu z Amfiteatru, stoisko Citroen ul. Kosynierów 1, 62-020 Swarzędz
d) ukończą II Półmaraton Szpot Swarzędz w regulaminowym czasie do 180 minut .
Prawidłowe wypełnienie kuponu z numerem odpowiadającym numerowi startowemu
uczestnika polega na wpisaniu poprawnej odpowiedzi na pytanie.

10. NAGRODY W LOTERII
Nagrodą główną w loterii jest samochód osobowy marki Citroen C1 ufundowany przez Szpot Sp. z o.o.  Wartość tej nagrody wyniesie  35 844,00 zł. (słownie:  trzydzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote brutto).

11. LOSOWANIE NAGRÓD
a) Losowanie nagrody, o której mowa w pkt 10 Regulaminu odbędzie się w dniu 10 września 2017 r. około godziny 15:00 po zakończeniu II Półmaratonu Szpot Swarzędz w obecności publiczności i zawodników, na terenie SCSiR, ul. Kosynierów 1       w Swarzędzu.
b) Losowanie odbędzie się spośród wszystkich kuponów wrzuconych do urny, o której mowa w pkt 9 c) Regulaminu.
c) Losowanie zostanie przeprowadzone w obecności Wewnętrznej Komisji Nadzoru
(dalej: Komisja) powołanej przez Organizatora, w składzie z osobą legitymującą się
stosownym świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów. W celu przeprowadzenia losowania urna z kuponami będzie przeniesiona na miejsce losowania i otwarta pod nadzorem Komisji.
d) Po wylosowaniu kuponu konkursowego Komisja dokona jego weryfikacji pod
kątem autentyczności, jak również sprawdzi, czy odpowiedź na pytanie zamieszczona na ww. kuponie jest prawidłowa oraz czy właściciel kuponu ukończył
II Półmaraton Szpot Swarzędz.
W przypadku niespełnienia ww. warunków, Komisja podejmie kolejne próby wylosowania kuponu, aż do skutku.
Obecność w trakcie losowania nie jest obowiązkowa.
e) Imię i nazwisko Zwycięzcy oraz jego numer startowy zostaną ogłoszone przez Organizatora niezwłocznie po wylosowaniu prawidłowego kuponu. Następnego dnia roboczego Organizator poinformuje Zwycięzcę telefonicznie o warunkach odbioru danej nagrody jak  również zada pytanie czy zwycięzca zgadza się przyjąć nagrodę i poinformuje o obowiązku podatkowym . Organizator podejmie trzy próby kontaktu telefonicznego ze zwycięzcą.
f) W chwili kiedy Organizatorowi nie uda się skontaktować ze Zwycięzcą lub gdy w trakcie rozmowy telefonicznej Zwycięzca odmówi przyjęcia danej nagrody, losowanie zostanie przeprowadzone ponownie, lecz tym razem w siedzibie Organizatora przy ul. Wrzesińskiej 191 w Swarzędzu-Jasinie, w obecności Komisji, następnego dnia roboczego o godz. 11:00. W przypadku nie przyznania danej nagrody zwycięzcy po wyczerpaniu wszystkich prób powiadomienia przez Organizatora, nagroda zostaje własnością Organizatora.
g) Nazwisko i imię Zwycięzcy oraz jego numer startowy zostaną zamieszczone na stronie internetowej http://biegi.szpot.pl następnego dnia roboczego po potwierdzeniu przez Zwycięzcę przyjęcia nagrody. Lista zwycięzcy będzie widniała do dnia 30 września  2017 r.
h) Zwycięzca losowania zobowiązany jest do użytkowania nagrody, o której mowa w pkt 10 przez okres 12 miesięcy od daty wydania jej wraz z naklejkami  informującymi, iż jest to nagroda w II Półmaratonie Szpot Swarzędz.

12. MIEJSCE I SPOSOBY WYDANIA NAGRÓD
Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy w terminie uzgodnionym z Organizatorem w siedzibie firmy Szpot Sp. z o.o. ul. Wrzesińska 191 w Swarzędzu – Jasinie jednak nie później niż do 30 września 2017 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
W przypadku nieodebrania nagrody przez laureata w uzgodnionym terminie  pozostaje ona własnością Organizatora.

13. SPOSÓB ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI NAD LOTERIĄ
Nad prawidłowością urządzania loterii nadzór sprawuje Wewnętrzna Komisja
Nadzoru, powołana przez Organizatora, działająca na podstawie wydanego przez
niego regulaminu, w skład której wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo
zawodowe wydane przez Ministra Finansów.
Komisja sporządza protokół z losowania w następnym dniu roboczym, z którym  uczestnik może zapoznać się w siedzibie Organizatora w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00 do końca trwania loterii.

14. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
a) Uczestnicy loterii promocyjnej mają prawo do składania reklamacji w trakcie
trwania loterii, najpóźniej do dnia 15 września 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego). Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje złożone w formie pisemnej, wysłane listem poleconym na adres Organizatora, tj. ul. Wrzesińska 191, 62-020 Swarzędz - Jasin, z dopiskiem LOTERIA - REKLAMACJA. Reklamacje dostarczone do siedziby Organizatora po dniu 22 września 2017 r. nie będą rozpatrywane .
b) Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane personalne zgłaszającego
reklamację takie jak: imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika, datę i miejsce
zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry loteria promocyjna pod nazwą „KONKURS”, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania
reklamacji .
c) Rozpatrzenie reklamacji przez Komisję oraz wysłanie zawiadomienia o jej wyniku
listem poleconym na adres wskazany w reklamacji przez Uczestnika, nastąpi w terminie 7 dni kalendarzowych  od daty otrzymania reklamacji, jednak nie później niż do dnia 30 września 2017 r.
d) Decyzja Komisji rozpatrującej reklamacje jest ostateczna.
e) Po wyczerpaniu procesu reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.

15. TERMINY PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ
Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na czas od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a) Moc wiążącą mają tylko i wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu.
b) Regulamin loterii dostępny jest przez czas trwania loterii w siedzibie Organizatora
przy ul. Wrzesińskiej 191 w Swarzędzu - Jasinie w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz na stronie internetowej http://biegi.szpot.pl
Dodatkowo regulamin będzie dostępny w biurze Organizatora w dniach 09 i 10 września 2017 r  na terenie SCSiR,  ul. Kosynierów 1 w Swarzędzu.
c) Nagroda w loterii nie podlega wymianie na inną lub na ekwiwalent pieniężny.
d) Dane Uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie
w ramach i na potrzeby loterii, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych ( Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zmianami ) .