• www_banner_Dziekujemy.jpg
 

 

REGULAMIN – EDYCJA 2023 – 3 BIEG RODZINNY SZPOT SWARZĘDZ - 04.06.2023

                                                                                                                                

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, która powoduje wyjątkowe okoliczności wymagające wprowadzenia szczególnych środków i rozwiązań, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany poszczególnych zapisów niniejszego Regulaminu w zależności od aktualnie obowiązujących przepisów prawa i wytycznych wskazanych na stronach www.gov.pl. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Organizator poinformuje na stronie internetowej: biegi.szpot.pl

I. Cel imprezy

1. Promocja aktywnego stylu życia
2. Promocja biegania jako najprostszej i najtańszej formy rekreacji

II. Organizator

Organizatorem imprezy „3. Bieg Rodzinny Szpot Swarzędz” jest: Szpot Sp. z o.o. 62-020 Swarzędz-Jasin, ul. Wrzesińska 191; Ewa Szpot Sp. z o.o. 62-020 Swarzędz, ul. Wrzesińska 174; Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz oraz Stowarzyszenie RAZEM PONAD GRANICAMI, ul. Wrzesińska 191, 62-020 Swarzędz

Oficjalna strona biegu: www.biegi.szpot.pl
E-mail kontaktowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III. Termin i miejsce

1. Bieg odbędzie się w dniu 4 CZERWCA 2023 r. ulicami miasta Swarzędza
2. Start o godzinie 10.00. Zbiórka zawodników na starcie: do godziny 9.45
3. Długość trasy: ok 1,2 km
4. Trasa obejmuje 1 pętlę,
5. Start: ul. Rynek 1, Swarzędz, Meta: obiekty Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Św. Marcin 1.
6. Na biegu nie będzie prowadzony pomiar czasu – bieg ma charakter rekreacyjnej zabawy biegowej dla dzieci i ich opiekunów.
7. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 60 minut. Trasa Biegu będzie częściowo zamknięta dla ruchu kołowego do godziny 11.00 . Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 12.30 zobowiązani są do przerwania biegu i dojechania do mety pojazdem z napisem "Koniec Biegu".

IV. Uczestnictwo

1. Organizator 3. Biegu Rodzinnego Szpot Swarzędz zaprasza wszystkie rodziny do wspólnego biegania.
2. Uczestnikiem biegu na warunkach określonych w regulaminie może zostać każda osoba fizyczna bez względu na wiek i płeć, która dokona zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza online dostępnego na stronie internetowej Biegu www.biegi.szpot.pl lub zostanie zgłoszona przez opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich).
2. Uczestników Biegu obowiązują przepisy PZLA, PSB oraz niniejszy Regulamin.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, który został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, który naruszył warunki niniejszego Regulaminu
4. W Biegu mogą startować osoby niepełnosprawne, obowiązuje je również limit czasowy 60 minut. Organizator nie dopuszcza udziału osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Organizator nie będzie prowadził osobnej kwalifikacji dla uczestników niepełnosprawnych.
5. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Ze względu na charakter Biegu zabrania się startu z kijami (trekingowymi i Nordic Walking). Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, który naruszył warunki udziału w biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
7. Organizator zastrzega, że z pełną mocą będzie egzekwował przepisy prawna i wytyczne wskazane na stronach gov.pl obowiązujące w dniu Biegu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do Covid-19.
8. Poprzez wzięcie udziału w Biegu, osoba dokonująca czynności zgłoszenia staje się uczestnikiem Biegu (dalej: “Uczestnik”) oraz akceptuje Regulamin imprezy.

V. Szatnie i depozyty

1. Szatnie i depozyty znajdują się w pobliżu mety biegu (Obiekty sportowe przy jeziorze Swarzędzkim). Zawodnicy oddają rzeczy w dniu zawodów do godziny 09.30. Wydawanie rzeczy po biegu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego.
2. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę.
3. Zakazuje się pozostawiania w depozycie rzeczy cennych np. zegarki, portfele z zawartością, sprzęt elektroniczny itp. Depozyt nie będzie przyjmował rowerów oraz innych wielkogabarytowych przedmiotów.
4. Za rzeczy nieoddane do depozytu Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
5. Wydawanie rzeczy z depozytu odbywać się będzie 4.06.2023r. za okazaniem numeru startowego do godz. 14.00.

VI. Zgłoszenia

1. Biuro Zawodów w obiektach sportowych w Swarzędzu przy ul. Kosynierów 1 i jest czynne:
- w sobotę 3 czerwca 2023 r. w godzinach od 12.00 do 20.00,
- w niedzielę 4 czerwca 2023 r. w godzinach od 7.00 - 9.30

2. Opłata startowa wynosi:
- uczestnik, który nie ukończył w dniu biegu 18 lat – 5zł
- uczestnik, który ukończył w dniu biegu 18 lat – 30zł
3. Na liście startowej pojawią się tylko nazwiska osób, które dokonają opłaty startowej.
4. Organizator ustala limit biegaczy na 750 osób.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników.
6. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej biegu. Nie będzie możliwości zapisania się na Bieg w Biurze Zawodów.
7. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i udokumentowania opłaty startowej na konto organizatora.
8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Jeśli z przyczyn losowych zawodnik nie może wystartować 4 czerwca 2023 r. istnieje możliwość:
- przeniesienia opłaty na inną osobę
Przeniesienie opłaty startowej na inną osobę lub zaliczenie wniesionej opłaty na poczet startu w kolejnej edycji możliwe jest za dodatkową opłatą w wysokości 10 zł. Zgłoszenia należy dokonać do 28 maja 2023 roku wyłącznie poprzez panel administracyjny.
9. Opłata startowa winna znaleźć się na koncie wskazanym w panelu zgłoszeniowym najpóźniej do 3 dni od dokonania rejestracji.
10. Uczestnik dostarczając wypełniony formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na:
- przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym,
- przekazywanie mu za pomocą poczty elektronicznej lub SMS informacji dotyczących organizowanego biegu, w tym dotyczących pomiaru czasu.
- na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo w celu wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych, serwisach społecznościowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
11. W dniu 4.06.2023 r. nie będzie możliwości zapisów do udziału w biegu.
12. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego (przelewu bankowego) – wpisowego z winy poczty (banku).
13. Elektroniczne zapisy zamykamy po osiągnięciu limitu biegaczy lub 28 maja 2023 r., w zależności co nastąpi pierwsze.

VII. Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych

1. Weryfikacja zawodników, oraz wydawanie pakietów startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów, w obiekcie sportowym przy jeziorze Swarzędzkim, w godzinach:
- 3.06.2023 r. w godz. 13.00 – 20.00 (sobota)
- 4.06.2023 r. w godz. 6.30 – 9.30 (niedziela)
2. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz złożenie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w imprezie. Podpisanie ww. oświadczenia będzie wymagane do odbioru pakietu startowego.
3. Pakiet startowy może odebrać tylko zgłoszony i opłacony zawodnik za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem, bądź też osoba przez niego upoważniona pod warunkiem, że przy odbiorze będzie posiadała wypełnione i czytelnie podpisane przez zawodnika upoważnienie oraz ksero/skan dokumentu tożsamości ze zdjęciem – do wglądu. Wzór upoważnienia oraz oświadczenia do pobrania na stronie biegu.

VIII. Finansowanie

1. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy.
2. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje pakiet:
- numer startowy z chipem + agrafki
- medal
- napój na mecie
- przekąska po biegu
3. Wystawianie faktur za udział w Biegu możliwe będzie do 6 czerwca 2023 roku.

IX. Postanowienia końcowe

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu.
2. Protesty można składać wyłącznie pisemnie, po wpłaceniu kaucji 100 PLN, do Organizatora w ciągu 30 minut po zakończenia biegu. Inne formy nie będą rozpatrywane. W przypadku nie uwzględnienia protestu kaucja nie podlega zwrotowi. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu i decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w dniu przeprowadzenia Biegu
3. Organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków.
4. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny strój sportowy.
5. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe wraz z chipem przymocowane do koszulek sportowych na wysokości klatki piersiowej.
6. Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym przypisanym innemu biegaczowi. Zawodnik startujący z numerem startowym, do którego przypisane są dane innej osoby zostanie zdyskwalifikowany.
7. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zawodów z przyczyn niezależnych od organizatora (np. klęska żywiołowa, wprowadzenia żałoby narodowej, stanu wyjątkowego itp.) koszty opłaty startowej nie będą zwracane.
8. Wszyscy uczestnicy biegu bezwzględnie muszą stosować się do poleceń służb zabezpieczających: policji, straży miejskiej, pożarnej i organizatora oraz poruszać się w czasie biegu zgodnie z ich zaleceniami.
9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany poszczególnych zapisów niniejszego Regulaminu. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Organizator poinformuje na stronie internetowej: biegi.szpot.pl
10. Umieszczanie materiałów reklamowych na starcie, trasie oraz mecie biegu odbywa się za wyłączną zgodą Organizatora. Reklama innych podmiotów niż oficjalnych Sponsorów i Partnerów jest zabroniona.
11. Zawodnik potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych ( (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wyrażającego się uczestnictwem w marszu/biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu na własną odpowiedzialność.
12. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do biegu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Zawodnika.

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator imprezy:
- Szpot Sp. z o.o. 62-020 Swarzędz-Jasin, ul. Wrzesińska 191
- Ewa Szpot Sp. z o.o. 62-020 Swarzędz-Jasin, ul. Wrzesińska 174
Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adresy jak wyżej.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez wymienionych Administratorów w celu organizacji i przeprowadzenia imprezy zgodnie z zaakceptowanym regulaminem oraz w celach marketingowych zgodnie z udzielonymi zgodami w zgłoszeniu;

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda wyrażona poprzez dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na zasadach opisanych w Regulaminie. W przypadku zwycięzców dane będą przetwarzane również w celach wynikających z przepisów podatkowych.

4. Przekazanie danych osobowych odbywa się dobrowolnie, przy czym jest ono warunkiem koniecznym udziału w imprezie.

5. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy i współpracownicy, sponsorzy, partnerzy oraz podwykonawcy w zakresie niezbędnym dla realizacji wymienionych celów przetwarzania, współpracujące z administratorami na podstawie umów powierzenia danych.

6.Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 2 oznaczonych przy wypełnianiu zgłoszenia bądź też do momentu wycofania zgody. W przypadku osób nagrodzonych dane będą przechowywane zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego.

7.Administrator danych osobowych powołał wspólnego administratora bezpieczeństwa informacji, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres siedziby Administratora.

8.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych jak również cofnięcia zgody na takie przetwarzanie. W kwestii realizacji wymienionych praw, w tym wycofania zgody prosimy o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.