• BANER-UZALWZNIENIA-FRONT.png
 
Regulamin

11. Bieg 10km Szpot Swarzędz

oraz 4. Bieg Rodzinny Szpot Swarzędz w dniu 02.06.2024 r.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany poszczególnych zapisów niniejszego Regulaminu w
zależności od aktualnie obowiązujących przepisów prawa i wytycznych wskazanych na stronach
www.gov.pl. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Organizator poinformuje na stronie internetowej:
biegi.szpot.pl.
I. CEL IMPREZY
1. Promocja aktywnego stylu życia.
2. Promocja biegania jako najprostszej i najtańszej formy rekreacji.
II. ORGANIZATOR
Organizatorem imprezy „11. Bieg 10 km Szpot Swarzędz”, w ramach którego odbywać się będzie „4. Bieg
Rodzinny Szpot Swarzędz” jest: Szpot Sp. z o.o. 62-020 Swarzędz-Jasin, ul. Wrzesińska 191; Ewa Szpot Sp.
z o.o. 62-020 Swarzędz, ul. Wrzesińska 174; Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz
oraz Stowarzyszenie RAZEM PONAD GRANICAMI, ul. Wrzesińska 191, 62-020 Swarzędz
Oficjalna strona biegu: www.biegi.szpot.pl
e-mail kontaktowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
III. TERMIN I MIEJSCE

11. Bieg 10km Szpot Swarzędz
odbędzie się w dniu 2 czerwca 2024 r. ulicami miasta Swarzędza i Jasina.
1. Start o godzinie 11.00. Zbiórka zawodników na starcie: do godziny 10:45
2. Zawodnicy na starcie ustawiają się według kolejności:
- zawodnicy posiadający numery startowe od 1 do 100 (STREFA ELITY)
- za nimi pozostali zawodnicy według wydzielonych stref.
3. Długość trasy: 10 km
4. Trasa obejmuje 1 pętlę, oznaczenie trasy: co 1 km.
5. Start: ul. Rynek 1, Swarzędz, Meta: obiekty Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Św.
Marcin 1.
6. Pomiar czasu w systemie chipowym (chipy w numerze startowym)
7. Punkt odżywczy (napoje) będzie się znajdował na około 5. kilometrze.
8. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 90 minut. Trasa Biegu będzie częściowo zamknięta dla
ruchu kołowego do godziny 12:30. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 12:30 zobowiązani
są do przerwania biegu i dojechania do mety pojazdem z napisem "Koniec Biegu".
9. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu nie będą klasyfikowani.

4. Bieg Rodzinny Szpot Swarzędz
odbędzie się w dniu 2 czerwca 2023 r. ulicami miasta Swarzędza.
10. Start o godzinie 10.00. Zbiórka zawodników na starcie: do godziny 9:45
11. Długość trasy: ok 1,2 km
12. Trasa obejmuje 1 pętlę,
13. Start: ul. Rynek 1, Swarzędz, Meta: obiekty Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Św.
Marcin 1.

2

14. Na Biegu nie będzie prowadzony pomiar czasu ani klasyfikacja – bieg ma charakter rekreacyjnej
zabawy biegowej dla dzieci i ich opiekunów.
15. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 60 minut. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do
godziny 11:00 zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy biegu.

IV. UCZESTNICTWO

11. Bieg 10km Szpot Swarzędz

1. W 11.Biegu 10km Szpot Swarzędz prawo startu mają osoby, które do dnia 2 czerwca 2024 roku
ukończą 16 lat.
2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniach 1-2.06.2024 r.
3. Uczestników Biegu obowiązują przepisy PZLA, PSB oraz niniejszy Regulamin.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, który został
wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, który naruszył
warunki niniejszego Regulaminu.
5. W 11. Biegu 10km Szpot Swarzędz mogą startować osoby niepełnosprawne, które również obowiązuje
limit czasowy 90 minut.
6. Organizator nie dopuszcza udziału osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach
inwalidzkich. Organizator nie będzie prowadził osobnej kwalifikacji dla uczestników
niepełnosprawnych.
7. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach,
wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę
Biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Ze względu na charakter
Biegu zabrania się startu z kijami (trekingowymi) i Nordic Walking. Na miejsce Biegu zabrania się
wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych
jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej
środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do
odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub
posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych
jakiegokolwiek rodzaju.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, który naruszył warunki udziału
w Biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie
do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
9. Poprzez wzięcie udziału w Biegu, osoba dokonująca czynności zgłoszenia staje się uczestnikiem Biegu
(dalej: “Uczestnik”) oraz akceptuje Regulamin imprezy.
4. Bieg Rodzinny Szpot Swarzędz

10. Do udziału w 4. Biegu Rodzinnym Szpot Swarzędz zapraszamy do wspólnego biegania całe rodziny,
bez względu na wiek. UWAGA: w Biegu Rodzinnym mogą brać udział wyłącznie dzieci pod opieką
dorosłych (zapisani muszą być opiekun wraz z dzieckiem)
11. Uczestnikiem 4. Biegu Rodzinnego Szpot Swarzędz na warunkach określonych w Regulaminie może
zostać każda osoba fizyczna bez względu na wiek i płeć, która dokona zgłoszenia poprzez wypełnienie
formularza online dostępnego na stronie internetowej Biegu www.biegi.szpot.pl lub zostanie
zgłoszona przez opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich).
12. W 4. Biegu Rodzinnym Szpot Swarzędz mogą startować osoby niepełnosprawne, które również
obowiązuje limit czasowy 60 minut.
13. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach,
wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę
biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Ze względu na charakter
Biegu zabrania się startu z kijami (trekingowymi) i Nordic Walking). Na miejsce Biegu zabrania się
wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych
jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej
środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do

3

odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub
posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych
jakiegokolwiek rodzaju.
V. SZATNIE I DEPOZYTY

11. Bieg 10km Szpot Swarzędz

1. Szatnie i depozyty dla uczestników Biegu znajdują się w pobliżu mety biegu (Obiekty sportowe przy
jeziorze Swarzędzkim).
2. Zawodnicy 11. Biegu 10km Szpot Swarzędz oddają rzeczy w dniu zawodów do godziny 10:30.
3. Wydawanie rzeczy po Biegu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego.
4. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za
obranie rzeczy przez inną osobę.
5. Zakazuje się pozostawiania w depozycie rzeczy cennych np. zegarki, portfele z zawartością, sprzęt
elektroniczny itp. Depozyt nie będzie przyjmował rowerów oraz innych wielkogabarytowych
przedmiotów.
6. Za rzeczy nieoddane do depozytu Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
7. Wydawanie rzeczy z depozytu odbywać się będzie 2.06.2023 r. za okazaniem numeru startowego do
godz. 14.00.

4. Bieg Rodzinny Szpot Swarzędz
1. Organizator nie przewiduje depozytów dla uczestników Biegu Rodzinnego.

VI. KLASYFIKACJE W 11. Biegu 10km Szpot Swarzędz
1. Klasyfikacja:
a) generalna – kobiet, mężczyzn
b) wiekowa kobiet i mężczyzn: 16-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 i więcej lat; kategorie wiekowe
ustalane są na podstawie roku urodzenia
c) Kategoria: Najlepszy Mieszkaniec Miasta i Gminy Swarzędz, Najlepsza Mieszkanka Miasta i Gminy
Swarzędz
d) Mistrzostwa Polski Policji.
2. Komunikat końcowy zostanie umieszczony na oficjalnej stronie biegu (do pobrania).
3. Zawodnicy liczeni są według czasu netto poza pierwszą 50-tką zawodników na mecie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych klasyfikacji, o których poinformuje przed
imprezą na stronie internetowej.
VII. ZGŁOSZENIA
1. Biuro Zawodów dla 11.Biegu 10km Szpot Swarzędz i 4.Biegu Rodzinnego Szpot Swarzędz znajdować
się będzie w obiektach sportowych w Swarzędzu przy ul. Kosynierów 1 i będzie czynne:
- w sobotę 1 czerwca 2024 r. w godzinach od 13.00 do 20.00,
- w niedzielę 2 czerwca 2024, w dniu zawodów od godziny 7:00 do 9.30
2. Opłata startowa dla zawodników 11. Biegu 10km Szpot Swarzędz wynosi:
- od 1 do 1000 zapisana i opłacona osoba - opłata wynosi 59 zł
- od 1001 do 1500 zapisana i opłacona osoba – opłata wynosi 69 zł
- od 1501 do 2000 zapisana i opłacona osoba – opłata wynosi 74 zł
UWAGA: Osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończyły 70 rok życia są zwolnione z opłaty.
Weryfikacja zawodników 70+ odbędzie się przy odbiorze pakietów.
3. Opłata startowa dla uczestników 4. Biegu Rodzinnego Szpot Swarzędz wynosi:
- uczestnik, który nie ukończył w dniu biegu 18 lat – 6 zł
- uczestnik, który ukończył w dniu biegu 18 lat – 35 zł
4. Organizator ustala limit biegaczy:
- w 11. Biegu 10km Szpot Swarzędz na 2000 osób.
- w 4. Biegu Rodzinnym Szpot Swarzędz na 1000 osób
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników.

4

6. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej
Biegu. Nie będzie możliwości zapisania się na Bieg w Biurze Zawodów.
7. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia
i udokumentowania opłaty startowej na konto Organizatora – zgłoszenie po poprawnym
zaksięgowaniu płatności widoczne jest w Panelu Zawodnika na portalu zapisów.
8. Dla zawodnika 11. Biegu 10km Szpot Swarzędz opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Jeśli z
przyczyn losowych zawodnik nie może wystartować 2 czerwca 2024 r. istnieje możliwość:
- przeniesienia opłaty na inną osobę
- zaliczenia wniesionej opłaty a konto startu w 12. edycji Biegu w 2025 r.
9. Dla uczestnika 4. Biegu Rodzinnego Szpot Swarzędz opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Jeśli
z przyczyn losowych zawodnik nie może wystartować 2 czerwca 2024 r. istnieje możliwość
przeniesienia opłaty na inną osobę.
10. Przeniesienie opłaty startowej na inną osobę lub zaliczenie wniesionej opłaty na poczet startu
w kolejnej edycji możliwe jest za dodatkową opłatą w wysokości 10 zł. Zgłoszenia należy dokonać do
19.05.2024r.
11. Uczestnik dostarczając wypełniony formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na:
- przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym,
- przekazywanie mu za pomocą poczty elektronicznej lub SMS informacji dotyczących organizowanego
Biegu, w tym - dla zawodników 11.Biegu 10km Szpot Swarzędz - dotyczących pomiaru czasu,
- na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo
w celu wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom
imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w
wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych,
serwisach społecznościowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
12. W dniu 2.06.2024 r. nie będzie możliwości zapisów do udziału w Biegu.
13. Elektroniczne zapisy zamykamy po osiągnięciu limitu biegaczy lub 19 maja 2024 r., w zależności co
nastąpi pierwsze.
VIII. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW ORAZ ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH
1. Weryfikacja zawodników 11. Biegu 10km Szpot Swarzędz oraz 4. Biegu Rodzinnego Szpot Swarzędz
oraz wydawanie pakietów startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów, w obiekcie sportowym
przy jeziorze Swarzędzkim, w godzinach:
- 1.06.2024 r. w godz. 13.00 – 20.00 (sobota)
- 2.06.2024 r. w godz. 7:00 – 9.30 (niedziela)
2. Nie pobiera się kaucji za chipy.
3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz złożenie
oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w imprezie.
4. Pakiet startowy może odebrać tylko zgłoszony i opłacony zawodnik za okazaniem otrzymanego
(mailem i SMSem) kodu QR bądź też osoba przez niego upoważniona pod warunkiem, że przy odbiorze
będzie posiadała kod QR do odbioru. Zawodnicy w kategorii 70+ zwolnieni z opłaty proszeni są o
okazanie dokumentu z datą urodzenia celem weryfikacji.
5. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie
późniejszym.
IX. NAGRODY DLA ZAWODNIKÓW 11. Biegu 10km Szpot Swarzędz.
1. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn (miejsca I-VI) – nagrody pieniężne oraz puchary.
(zawodnicy nagrodzeni w kategorii generalnej nie są nagradzani w kategoriach wiekowych)
2. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymują za zajęcie miejsca I
– III nagrody pieniężne.
3. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i generalnej mężczyzn (miejsca I-VI) przysługują zawodnikom
w/g kolejności wbiegnięcia na linię mety.
4. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w czasie 1,5 godziny otrzymają medal.
5. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

5

6. Nagrody pieniężne zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą wypłacane wyłącznie w dniu
zawodów.
7. Kategorie wiekowe mężczyzn i kobiet miejsca I-III – nagrody pieniężne oraz statuetki.
8. Kategoria dodatkowa: najlepszy mieszkaniec Swarzędza, najlepsza mieszkanka Swarzędza – puchary.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej wśród zwycięzców i
losowo wybranych zawodników.

X. NOCLEGI
Organizator nie zapewnia noclegu.
XI. FINANSOWANIE
1. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub
organizacje delegujące.
2. W ramach opłaty startowej zawodnik 11. Biegu 10km Szpot Swarzędz otrzymuje pakiet:
- numer startowy z chipem + agrafki
- medal
- napoje na trasie
- napój na mecie
- posiłek po biegu
3. W ramach opłaty startowej uczestnik 4.Biegu Rodzinnego Szpot Swarzędz otrzymuje pakiet:
- numer startowy + agrafki
- medal
- napój na mecie
- przekąska po biegu
4. Wystawianie faktur za udział w Biegu możliwe będzie do 4 czerwca 2024 roku.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu.
2. Protesty można składać wyłącznie pisemnie, po wpłaceniu kaucji 100 PLN, do Organizatora
w ciągu 30 minut po zakończenia biegu. Inne formy nie będą rozpatrywane. W przypadku
nieuwzględnienia protestu kaucja nie podlega zwrotowi. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu i decyzje
Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w dniu przeprowadzenia Biegu.
3. Nagrody specjalne przyznawane za wskazane przez Organizatora konkretne miejsce na mecie –
przyznawane są na podstawie listy wyników aktualnej na godzinę 12:30 i będą w tym przypadku
nieodwołalne.
4. Organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków.
5. Uczestników 11. Biegu 10km Szpot Swarzędz obowiązuje strój sportowy zgodnie z przepisami PZLA.
6. Uczestników 4.Biegu Rodzinnego Szpot Swarzędz obowiązuje estetyczny strój sportowy.
7. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek
sportowych na wysokości klatki piersiowej.
8. Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym przypisanym innemu biegaczowi.
Zawodnik startujący z numerem startowym, do którego przypisane są dane innej osoby zostanie
zdyskwalifikowany.
9. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zawodów z przyczyn niezależnych od organizatora
(np. klęska żywiołowa, wprowadzenia żałoby narodowej, stanu wyjątkowego itp.) koszty opłaty
startowej nie będą zwracane.
10. Wszyscy uczestnicy biegu bezwzględnie muszą stosować się do poleceń służb zabezpieczających:
policji, straży miejskiej, pożarnej i organizatora oraz poruszać się w czasie Biegu zgodnie z ich
zaleceniami.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany poszczególnych zapisów niniejszego Regulaminu.
O ewentualnych zmianach w Regulaminie Organizator poinformuje na stronie internetowej:
biegi.szpot.pl

6

12. Umieszczanie materiałów reklamowych na starcie, trasie oraz mecie Biegu odbywa się za wyłączną
zgodą Organizatora. Reklama innych podmiotów niż oficjalnych Sponsorów i Partnerów jest
zabroniona.
13. Zawodnik potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko,
przyjmując do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą
naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w
tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego
oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka
wyrażającego się uczestnictwem w marszu/biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko,
startując w Biegu na własną odpowiedzialność.
14. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Biegu oraz w ich trakcie dokonanie
stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej
Zawodnika.
15. Organizator zastrzega, że z pełną mocą będzie egzekwował przepisy prawne i wytyczne wskazane na
stronach gov.pl obowiązujące w dniu Biegu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do
Covid-19.

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator imprezy:
- Szpot Sp. z o.o. 62-020 Swarzędz-Jasin, ul. Wrzesińska 191
- Ewa Szpot Sp. z o.o. 62-020 Swarzędz-Jasin, ul. Wrzesińska 174
Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
korespondencyjnie na adres: 62-020 Swarzędz-Jasin, ul. Wrzesińska 174
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez wymienionych Administratorów w celu organizacji
i przeprowadzenia imprezy zgodnie z zaakceptowanym regulaminem oraz w celach marketingowych
zgodnie z udzielonymi zgodami w zgłoszeniu.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda wyrażona poprzez dostarczenie
wypełnionego formularza zgłoszeniowego na zasadach opisanych w Regulaminie. W przypadku zwycięzców
dane będą przetwarzane również w celach wynikających z przepisów podatkowych.
4. Przekazanie danych osobowych odbywa się dobrowolnie, przy czym jest ono warunkiem koniecznym
udziału w imprezie.
5. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy i współpracownicy,
sponsorzy, partnerzy oraz podwykonawcy w zakresie niezbędnym dla realizacji wymienionych celów
przetwarzania, współpracujące z administratorami na podstawie umów powierzenia danych.
6. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie
2 oznaczonych przy wypełnianiu zgłoszenia bądź też do momentu wycofania zgody. W przypadku osób
nagrodzonych dane będą przechowywane zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, w tym
prawa podatkowego.
7. Administrator danych osobowych powołał wspólnego administratora bezpieczeństwa informacji,
z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres
siedziby Administratora.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych jak również cofnięcia zgody na takie przetwarzanie. W kwestii realizacji
wymienionych praw, w tym wycofania zgody prosimy o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.